Thông báo mời chào giá về việc thanh lý vườn cây cà phê

Xem chi tiết tại đây