Quyết định phân công Nhân sự phụ trách Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An công bố thông tin. Quyết định phân công Nhân sự phụ trách Quản trị Công ty

https://drive.google.com/file/d/1vJSSbT8G-4g4su40bk4d8CyCPK4d8JZL/view?usp=sharing