Sunday, 26 May 2024

Nghị Quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

  • Published: Tuesday, 20 August 2019 13:40
  • Hits: 1095

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đắk Nông, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

 

        Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

        Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

        Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

        Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An ngày 18/07/2019;

        Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An,

QUYẾT NGHỊ

        Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (đính kèm văn bản này).

        Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

        Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2019 – 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT

Các chỉ tiêu

Kế hoạch năm

Năm 2019

Năm 2020

% tăng/giảm
2020/2019

Năm 2021

% tăng/giảm
2021/2010

1

Vốn điều lệ

16.137

16.137

0,00%

16.137

0,00%

2

Doanh thu

10.683

11.720

9,71%

12.860

9,72%

3

Giá vốn hàng bán

4.378

4.812

9,92%

5.290

9,93%

4

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.273

4.688

9,71%

5.144

9,72%

5

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

43

63

0,00%

79

0,00%

6

Lợi nhuận khác

530

481

-9,31%

527

9,71%

7

Lợi nhuận trước thuế

2.606

2.763

0,00%

3.032

0,00%

8

Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)

261

276

0,00%

303

0,00%

9

Lợi nhuận sau thuế

2.345

2.487

0,00%

2.729

0,00%

10

Tỷ lệ cổ tức (%)

10%

11%

10,00%

12%

9,09%

11

Cổ tức tiền mặt nhận được

1.577

1.735

10,00%

1.893

9,09%

12

Tổng quỹ lương

5.395

5.712

5,88%

5.998

5,01%

13

Tổng số lao động (Người)

81

85

4,94%

88

3,53%

14

TNBQ của người lao động

5,55

5,60

0,89%

5,68

1,43%

 

        Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

* Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

* Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

        Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

        Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

        * Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Ông: Bùi Minh Tuấn

2. Ông: Nguyễn Ngọc Nghị               

3. Ông: Nguyễn Đức Duy                      

4. Ông: Lê Văn Một                      

5. Bà: Nguyễn Thu Hà                     

        * Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Ông: Ngô Hồng Minh

2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn                  

3. Ông: Lương Thanh Bình                     

        Điều 7. Điều khoản thi hành

        Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

        Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 7;

- UBND, STC tỉnh Đắk Nông (để b/cáo);

- BCĐ, TGVCPH (để b/cáo);

- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

NGUYỄN TRỌNG TRUNG

 

Công ty CP Cà phê Thuận An

Sứ mệnh:

  • – Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng
  •  
  • – Mang lại những giải pháp tối ưu nhất cho các công trình và dự án của khách hàng

Tầm nhìn:

  • – Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường
  •  
  • – Phấn đấu trở thành công ty được nhiều người biết đến với sự trân trọng và lôi cuốn nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình

Địa chỉ liên hệ:

Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613747053

email: motlv@ttgroup.com.vn/caphethuanan@gmail.com

Hotline: 0916031717